Download Kwaliteitsstatuut AGO

Kwaliteitsstatuut 2019

 

 

Het kwaliteitsstatuut fungeert als gids om weloverwogen een keuze te maken voor AGO en om als cliënt te participeren in de besluitvorming m.b.t. het individuele behandelproces.
AGO moet voldoen aan de professionele standaard. We geven dat op eigen manier vorm. De ruimte is begrensd door wettelijk geregelde verantwoordelijkheden, die wij te allen tijde in acht nemen. (Jeugdwet, BIG, zorgverzekeringswet)

 • Wachtijden

  Wij proberen de wachttijd zo kort mogelijk te houden. De tijd tussen het eerste gesprek (intake ) en de daadwerkelijke behandeling is maximaal 2 weken. Als de wachttijd oploopt raden wij u aan contact op te nemen met ons of uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Om de wachttijd te overbruggen, sturen wij u de eHealth module: Eerste stap naar herstel.
 • Maak een afspraak

 • Noodgeval

  Als u dringend een hulpverlener buiten de openingstijden van de praktijk nodig hebt, bel dan naar het noodnummer voor de hulpdiensten. (070) 302 9820
 • Doelgroep

  AGO biedt geestelijke gezondheidszorg. Dat gebeurt in de basis ggz en de specialistische ggz. De keuze daarin ligt o.a. bij de verwijzer, maar ligt ook aan de zorgzwaarte behoefte van de cliënt. We bieden de juiste inzet van hulp, niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk, op alle momenten tijdens de behandeling.
  Het verschil tussen de basis ggz en de specialistische ggz ligt hem in de zorgzwaarte en de lengte van de behandeling.
  Generalistische basis ggz: diagnostiek en behandeling van lichte tot matige, niet-complexe psychische problemen of stabiele chronische problematiek.
  Gespecialiseerde ggz: diagnostiek en specialistische behandeling van (zeer) complexe psychische aandoeningen.
  Binnen de basis ggz heb je een kort, midden en intensief traject.

  • Kort is van 0 tot 294 min.
  • Midden is van 295 tot 495 min.
  • Intensief is van 496 tot 750 min.

  Voor welke problematiek kan men terecht bij AGO

  We bieden hulp aan kinderen, jeugdigen van 6 t/m 18 jaar met hun ouders.

  Te denken valt aan opvoedingsproblemen, gedragsproblemen, leerproblemen, ontwikkelingsproblemen. We stellen de diagnose en behandelen dit met systeemtherapie/gezinsbegeleiding, individuele cognitieve gedragstherapie, individuele inzicht gevende en ondersteunende gesprekken, psycho-educatie, ouderbegeleiding en/of relatietherapie.

  AGO biedt ook hulp aan volwassenen in de leeftijd van 18 t/m 90 jaar.

  Voor:

  • Depressieve-stemmingsstoornissen, angststoornissen, psychotrauma- en stressgerelateerde stoornissen, middelgerelateerde en verslavingsstoornissen (niet ontgiften), persoonlijkheidsproblematiek, AD(H)D, somatisch-symptoomstoornis.
  • Niet verzekerde zorg is o.a. rouw, aanpassingsproblematiek, relatieproblemen.

  Exclusie criteria zijn:

  • Ernstige psychiatrische problematiek.
  • Verslaving als het de behandeling in de weg staat.
  • Verstandelijke beperking.
  • Ernstige eetproblematiek met gevaarlijk ondergewicht.
  • Traumabehandeling als er gelijktijdig een rechtszaak loopt betreffende het trauma

  De oorzaken van psychische stoornissen kunnen sterk van elkaar verschillen. In het algemeen zijn daarbij biologische, psychologische en sociale factoren te onderscheiden of een combinatie ervan. Hoe ernstiger de psychische problematiek hoe meer van deze factoren een rol kunnen spelen. De aard van deze factoren is van belang bij de vormgeving van de behandeling: de zorgbehoefte van de patiënt is bepalend voor de inzet van de juiste expertises.

  De methode waarmee de verzekerde zorg behandeld worden zijn psychotherapie, psychodynamische behandeling, cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, KOP therapie, schemagerichte therapie, systeemtherapie, inzicht gevende en ondersteunende behandeling.
  De keuze van de behandeling is afhankelijk van de ernst en de draagkracht van de cliënt. Dat meten we onder meer door klinische blik en de 4 dkl. Ook de hulpvraag van de cliënt is belangrijk.
  Gids na de verwijzing.
  Als de cliënt zich aanmeldt tot generalistische basis ggz of gespecialiseerde ggz dient hij/zij een verwijzing te hebben. Deze verwijzing voldoet aan gestelde normen.
  Op de website kan de cliënt de wachttijd van AGO vinden. Wij streven ernaar binnen 4 weken een intake te doen. Als het langer duurt, stellen wij de cliënt hiervan op de hoogte en kan de cliënt zich eventueel wenden tot de zorgbemiddeling van de eigen zorgverzekeraar. Tot het moment dat de intake heeft plaatsgevonden is de verwijzer de eerstverantwoordelijke voor de cliënt.

  Gids na de verwijzing

  Als de cliënt zich aanmeldt tot generalistische basis ggz of gespecialiseerde ggz dient hij/zij een verwijzing te hebben. Deze verwijzing voldoet aan gestelde normen.

  Op de website kan de cliënt de wachttijd van AGO vinden. Wij streven ernaar binnen 4 weken een intake te doen. Als het langer duurt, stellen wij de cliënt hiervan op de hoogte en kan de cliënt zich eventueel wenden tot de zorgbemiddeling van de eigen zorgverzekeraar. Tot het moment dat de intake heeft plaatsgevonden is de verwijzer de eerstverantwoordelijke voor de cliënt. Om de wachttijd te overbruggen zenden wij een uitnodiging voor een online programma met de naam Eerste stap naar herstel. Daarnaast krijgt de client een aanmeldformulier ter voorbereiding op de intake en waardoor de hulpvrager alvast kan nadenken wat hij wil bereiken met de behandeling.

  Wat gebeurt er na de aanmelding?

  Bij AGO worden behandelingen binnen de gespecialiseerde ggz en de basis ggz gegeven vanuit een multidisciplinair team. Er is altijd een klinisch psycholoog lid van het multidisciplinair team.

  Via de mail of aan de telefoon wordt een eerste afspraak ingepland met de regiebehandelaar.

  In het hulpverleningsproces zal steeds getoetst worden of het aanbod adequaat en passend is en in samenspraak met de cliënt kan een aanpassing ingezet worden of een verwijzing naar derden. De cliënt heeft hier in keuze, maar als de professional zich niet bekwaam voelt is dat leidend.

  Intake en diagnose

  De regiebehandelaar ziet de client als eerst. De regiebehandelaar is het aanspreekpunt en de eerstverantwoordelijke. De regiebehandelaar is een GZ-psycholoog of klinisch psycholoog. De regiebehandelaar vertelt de cliënt welke rechten hij/zij heeft en wat hij van de zorg mag verwachten. Daarnaast maakt de regiebehandelaar een inschatting van de zorgzwaarte en stelt de diagnose. Ook bepaalt de regiebehandelaar n.a.v. dit gesprek bij welke hulpverlener de cliënt op zijn plek is. De hulpvraag en de wensen van de cliënt zijn daarbij leidend.
  Als AGO geen passend aanbod heeft, verwijst hij terug naar de verwijzer. Bij voorkeur formuleren wij een beter passen hulpaanbod aan de verwijzer.
  Het tweede gesprek is een kennismaking tussen de behandelend psycholoog en de cliënt. De cliënt en eventueel zijn naasten gaan na of de psycholoog voldoet aan zijn verwachtingen. De psycholoog gaat in ieder geval na of hij een effectief en doelmatig aanbod kan formuleren dat aansluit bij de zorgbehoefte, wensen en mogelijkheden van de cliënt.
  Na de intake brengt de regiebehandelaar de cliënt en zijn hulpvraag in, in het multidisciplinaire teamoverleg. De gestelde diagnose en hulpaanbod wordt getoetst. Als blijkt dat de vraag niet past bij de deskundigheid van de hulpverlener, wordt er een andere behandelaar voorgesteld aan de cliënt.
  Er wordt een keuze gemaakt of het basis ggz of specialistische ggz betreft en het zorgpad wordt gekozen.
  Als blijkt dat de behandeling verwezen is in de gespecialiseerde ggz, maar dit niet aangewezen is, dan wordt de patiënt/cliënt doorverwezen naar de generalistische basis-ggz of terugverwezen naar de verwijzer.
  In de intakefase wordt een brief naar de verwijzer gestuurd als de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Bij de afronding van het hulpverleningstraject wordt de verwijzer op de hoogte gebracht van de resultaten tenzij de cliënt hiertegen bezwaar maakt.
  De intake is een kennismaking tussen de behandelend psycholoog en de cliënt. De cliënt en eventueel zijn naasten gaan na of de psycholoog voldoet aan zijn verwachtingen. De psycholoog gaat in ieder geval na of hij een effectief en doelmatig aanbod kan formuleren dat aansluit bij de zorgbehoefte, wensen en mogelijkheden van de cliënt. Als AGO geen passend aanbod heeft, verwijst hij terug naar de verwijzer. Bij voorkeur formuleren wij een beter passen hulpaanbod aan de verwijzer.

  Behandelplan

  De behandelend psycholoog stelt in overeenstemming met de cliënt en de regiebehandelaar een behandelplan op met daarin het doel met betrekking tot de zorg voor een bepaalde periode. Deze doelen zijn gebaseerd op de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt.
  De wijze waarop (zorgpad) de psycholoog en cliënt de doelen trachten te bereiken wordt beschreven.
  In het behandelplan wordt opgenomen hoe we samenwerken met derden in het hulpverleningstraject. Samenwerken is van belang, maar cliënt dient hiervoor toestemming te geven. Client heeft inzage in het behandelplan en kan hiervan een kopie krijgen. In het behandelplan staat ook wat te doen in het geval van een crisissituatie. Periodiek wordt de behandeling geëvalueerd met de regiebehandelaar en de behandelaar en de cliënt.
  Als er onvoldoende toegevoegde waarde is van de behandeling kan de behandeling worden bijgesteld, overgedragen of beëindigd.
  De cliënt kan altijd contact opnemen met de regiebehandelaar als de cliënt bijv. van gedachten is veranderd t.a.v. zijn behandelaar of zijn behandeling. Voor klachten kan hij terecht bij de regiebehandelaar of bij de beroepsvereniging waarbij wij zijn aangesloten (NIP).
  De cliënt houdt onder regie van zijn behandelaar bij of de behandeling het gewenste effect sorteert. Door bijv. het afnemen van klachtenlijsten; SL90, SQ48 en KKL.

  Afsluiting/nazorg

  De regiebehandelaar en/of de behandelend psycholoog bespreekt met de cliënt en eventueel met naasten de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij cliënt hier bezwaar tegen maakt. Indien vervolgbehandeling nodig is wordt aan de verwijzer hierover gericht advies gegeven.
  De regiebehandelaar autoriseert de beëindiging van de dbc conform NZa-regelgeving.

  De professionele achtergrond van AGO

  AGO bestaat sinds 1999 en is opgezet door twee maten, 2019 is het een eenmanszaak.
  Ons team bestaat uit één klinisch psycholoog, één arts/psychotherapeut, vier BIG-geregistreerde GZ-psychologen, één psycholoog die in opleiding is tot GZ-psycholoog, vijf psychologen Master of Science. Op consultatiebasis is een psychiater met specialisatie jeugd betrokken bij ago.
  De arts/psychotherapeut is wekelijks aanwezig en kan geconsulteerd worden m.b.t. medicatie.

  Een vaktherapeut kan ingezet worden om therapeutische doelen te bereiken ter aanvulling van de behandeling.
  De klinisch psycholoog die we hebben geeft werkbegeleiding aan de GZ-opleidelingen en voert behandelingen uit. Zo nodig fungeert hij als regiebehandelaar. Daarnaast neemt hij deel aan het multidisciplinaire teamoverleg.
  De GZ-behandelaren voeren behandelingen uit en fungeren als regiebehandelaar.
  De opleideling tot GZ-psycholoog voert behandelingen uit. Hij heeft naast het wekelijks multidisciplinaire overleg, ook wekelijks intervisie en supervisie. Alle casussen worden door de supervisor begeleidt, naast de regiebehandelaar.
  De psychologen voeren behandelingen uit. Zij hebben naast het wekelijks multidisciplinaire overleg, ook wekelijks supervisie. Alle casussen worden begeleid door de regiebehandelaar.
  De jeugdpsychiater kan bij mdo aanwezig zijn of is op consultatie basis oproepbaar voor individuele jeugdcasussen.

  Kwaliteitseisen m.b.t. beroepsvereniging

  De regiebehandelaars zijn lid van NIP, PsyAlite, NVRG, NvGZp.

  Privacy

  AGO heeft beroepsgeheim. Wij mogen niet zonder de toestemming van de cliënt met anderen over de cliënt spreken, tenzij er sprake is van levensgevaar en kindermishandeling. We zullen altijd melden aan de cliënt dat we beroepsgeheim breken en waarom.

  Meten is weten

  Wij nemen bij aanmelding en na afsluiting lijsten af om onze resultaten te monitoren (SQ48 en 4DKL). Daarmee meten we de ernst van de klachten.

  Ook vragen wij om uw mening in de vorm van een vragenlijst na afronding van de behandeling (CQI).

  Betaling

  De verzekering betaalt de behandeling. Achteraf dienen wij de rekening in bij uw zorgverzekering. We hebben met alle verzekeringsmaatschappijen een contract. Tenzij het om niet verzekerde zorg gaat, betaalt de verzekering de gehele behandeling (m.u.v. het eigen risico van de cliënt). AGO zal u op de hoogte stellen van welke diagnose niet vergoed worden.
  De cliënt dienst 24 uur van tevoren de afspraak af te zeggen als hij/zij verhinderd is. Als er niet op tijd is afgezegd, brengt AGO de afspraak bij de cliënt in rekening.

  Kwaliteitsvisie

  We voldoen aan de eisen voor kwaliteit d.m.v. visitatie. Op basis van zelfevaluatie wordt continue kwaliteitsverbetering van de zorgverlening aan cliënten nagestreefd.

  De professionals/psychologen voldoen aan basis-kwaliteitseisen. We beschikken over het basis ggz-keurmerk.

  Benchmark en DIS

  Ten behoeve van benchmarking levert AGO hun ROM-gegevens aan voor de landelijke benchmark ggz conform vigerende bestuurlijke afspraken. Dit zijn geanonimiseerde gegevens m.b.t. klachten van onze cliënten.

  Verantwoordelijkheden

  Specifieke taken van de regiebehandelaar binnen de gespecialiseerde ggz zijn:

  De regie behandelaar is op de hoogte van de bekwaamheid en bevoegdheid van zijn behandelaars. Hij/zij ziet erop toe dat de dossiervoering voldoet aan gestelde eisen. De regiebehandelaar heeft een academische opleiding, BIG-registratie, voorziet in gerichte bij- en nascholing en neemt wekelijks deel aan intervisie en collegiale toetsing.

  De regiebehandelaar laat zich informeren door de andere bij de behandeling betrokken zorgverleners, zo tijdig en voldoende als noodzakelijk is voor een verantwoorde behandeling van de cliënt. De regiebehandelaar toetst of de activiteiten van anderen bijdragen aan de behandeling van de cliënt en passen binnen het door de regiebehandelaar in overleg met de cliënt vastgestelde behandelplan.

  De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor het intakeproces, draagt zorg voor het (doen) stellen van de diagnose en stelt samen met de patiënt een (voorlopig) behandelvoorstel op. De regiebehandelaar heeft hiervoor direct contact met de cliënt.

  Indien de regiebehandelaar een ander is dan de klinisch psycholoog, draagt de regiebehandelaar er zorg voor dat de intakegegevens en het (voorlopige) behandelvoorstel worden besproken in het multidisciplinaire team. De regiebehandelaar draagt er zorg voor dat besluitvorming op cruciale momenten in de behandeling plaatsvindt en in het multidisciplinaire team wordt afgestemd en getoetst. Dreigende crisissen dienen in het multidisciplinaire overleg besproken te worden. De regiebehandelaar ziet er tevens op toe dat de cliënt hierbij betrokken is en dat de beslissing met betrekking tot het beleid wordt vastgelegd.

  De behandelend psycholoog in de gespecialiseerde ggz die geboden wordt door AGO handelt in overeenstemming met de voor hem geldende professionele (wetenschappelijke) standaard. Hij voert zijn aandeel in de behandeling uit zoals vooraf vastgelegd in het individuele behandelplan, het zorgprogramma en/of zoals deze voortvloeien uit de wet- en regelgeving.

  Hij ontleent zijn verantwoordelijkheid aan het deskundigheidsgebied waarvoor hij is opgeleid. Hij is gehouden zijn deskundigheid en bekwaamheid op peil te houden dan wel uit te breiden, zodanig dat hij voldoet aan de eisen die in redelijkheid aan hem als hulpverlener mogen worden gesteld. Intervisie en supervisie zijn hierbij essentiële instrumenten.

  Specifieke taken en verantwoordelijkheden van de behandelaar in de gespecialiseerde ggz:

  De behandelaar geeft binnen het kader van het behandelplan zelfstandig uitvoering aan (delen van) het behandelplan;

  De behandelaar is verantwoordelijk voor het eigen handelen;

  Hij voorziet de regiebehandelaar regelmatig en op tijd van relevante informatie, zodat deze zijn verantwoordelijkheden kan waarmaken;

  Hij volgt aanwijzingen van de regiebehandelaar op voor zover deze verenigbaar zijn met zijn/haar eigen deskundige oordeel en meldt expliciet bij de regiebehandelaar wanneer hij geen gevolg geeft aan diens aanwijzingen;

  Bij afsluiting van zijn deel van de behandeling stelt hij de regiebehandelaar daarvan in kennis.

  Samenwerking

  We werken nauw samen met Mentaal beter. We gebruiken elkaars expertise en verwijzen door waar nodig. Vanaf 1 januari 2019 hebben meerdere keren per jaar een samenwerkingsoverleg.

  Samenwerking met verwijzers

  We hebben een nauwe samenwerking met verschillende huisartsen in de buurt. Met enkele hebben we jaarlijks overleg.

  We werken samen met Educto, Mentaal beter, diverse scholen en Buut vrij.

  Daarnaast hebben we samenwerkingsverbanden met de meeste huisartsen in de buurt maar ook met huisartsen in Den Haag. We hebben jaarlijks samenwerkingsbijeenkomsten om de lijnen kort te houden en samenwerking te verbeteren indien gewenst.
  We nemen alleen in overleg met u contact op met de huisarts. Wij doen dat wanneer wij denken dat u meer hulp nodig heeft of als de behandeling stagneert. De huisarts kent u vaak al jaren en kan misschien helpen. We melden aan de huisarts dat u in behandeling bent gekomen en wanneer u uit behandeling bent. We stellen de diagnose . Als u dat niet wilt dan doen we dat uiteraard niet.
  We nemen alleen contact op als u daarvoor toestemming geeft.

  E health

  We maken gebruik van E health in onze behandelingen. Soms ter informatie over een klacht of stoornis en ook  als aanvulling op de behandeling. Daarmee kan u zelf aan de slag en reduceren de klachten. Bij angst en depressie bieden we ter ondersteuning e-health aan , maar ook bij dwang en te verbeteren van de eigenwaarde. We bieden mindfulness via e-health en ook schematherapie.

  Ontspanningsoefeningen en een training zelfcompassie. Alcohol onder controle en hulp voor ouders met een kind met Adhd. De module Cognitieve gedragstherapie werkt ook als ondersteuning op de behandeling.

  Eigenlijk is er voor alle behandelingen die wij doen een aanvullende module via E health.