kwaliteit
 • Wachttijden

  Op dit moment zijn vanwege de corona-crisis onze wachttijden langer dan gebruikelijk, ongeveer 8 weken. Op voorhand vindt eerst een korte telefonische intake plaats om te bespreken of uw hulpvraag aansluit bij ons hulpaanbod en behandelmethoden. Gedurende de wachttijd bieden wij de online E-health module ''Eerste stap naar herstel'' aan van Therapieland.
 • Maak een afspraak

 • Noodgeval

  Als u dringend een hulpverlener buiten de openingstijden van de praktijk nodig hebt, bel dan naar het noodnummer voor de hulpdiensten.

  088 - 357 57 57
 • Kwaliteitsstatuut 2020

   

   

  Het kwaliteitsstatuut fungeert als gids om weloverwogen een keuze te maken voor AGO en om als cliënt te participeren in de besluitvorming m.b.t. het individuele behandelproces.

  AGO moet voldoen aan de professionele standaard. We geven dat op eigen manier vorm. De ruimte is begrensd door wettelijk geregelde verantwoordelijkheden, die wij ten allen tijde in acht nemen (o.a. Jeugdwet, BIG, zorgverzekeringswet, AVG).

  Doelgroep

   

  AGO biedt geestelijke gezondheidszorg aan zowel jeugd als volwassenen. Dat gebeurt in de Basis GGZ (BGGZ) en de Specialistische GGZ (SGGZ). De keuze daarin ligt o.a. bij de verwijzer, maar ligt ook aan de zorgzwaarte en behoefte van de cliënt. We bieden de juiste inzet van hulp, niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk, op alle momenten tijdens de behandeling. Het verschil tussen de BGGZ en de SGGZ ligt hem in de zorgzwaarte en de lengte van de behandeling.

  Basis GGZ: diagnostiek en behandeling van lichte tot matige, niet-complexe psychische problemen of stabiele chronische problematiek. Binnen de BGGZ Volwassenen heb je verschillende trajecten te weten: kort (0 tot 294 minuten), midden (295 tot 495 minuten) en intensief (496 tot 750 minuten).

  Gespecialiseerde GGZ: diagnostiek en specialistische behandeling van (zeer) complexe psychische aandoeningen. Vaak gaat het in de SGGZ om langdurige en intensieve zorg, waarbij de duur en frequentie afhankelijk is van de ernst van de problematiek.

  Voor welke problematiek kan men terecht bij AGO?

   

  We bieden hulp aan kinderen en jeugdigen van 6 t/m 18 jaar met hun ouders. Te denken valt aan opvoedingsproblemen, psychische problemen, gedragsproblemen, leerproblemen en ontwikkelingsproblemen. De therapievormen die wij bieden zijn variërend en afhankelijk van de problematiek en hulpvraag. Wij bieden onder andere Cognitieve Therapie, Creatieve Therapie, individuele inzicht gevende en ondersteunende gesprekken, psycho-educatie, ouderbegeleiding en Systeemtherapie. Diagnostiek kan worden ingezet wanneer kinderen klachten ervaren of stagneren in hun ontwikkeling, en men wil onderzoeken waar dit uit voortkomt. Ons voornaamste doel is het kind en gezin weer in hun kracht zetten, zodat zij zelf weer verder kunnen. Ago draagt op casusniveau zorg voor goede samenwerking, communicatie en afstemming met alle andere mogelijke betrokkenen waaronder lokale teams, andere hulpverleners, onderwijs, netwerk van de jeugdige of het gezin, huisarts en hulpverleners van ouders. De mogelijkheid bestaat om ook ouders bij Ago te behandelen indien nodig. Ago werkt volgens het ‘één gezin, één plan, één regiseur model’. Uitwisseling vindt plaats binnen de kaders van de wet.

  AGO biedt ook hulp aan volwassenen vanaf 18 jaar met uiteenlopende problematiek: depressieve-stemmingsstoornissen, angststoornissen, psychotrauma- en stressgerelateerde stoornissen, middelgerelateerde en verslavingsstoornissen (niet ontgiften), persoonlijkheidsproblematiek, AD(H)D, somatisch-symptoomstoornis, periodiek explosieve stoornis. Niet verzekerde zorg is o.a. rouw, aanpassingsproblematiek en relatieproblematiek.

  De methode waarmee de verzekerde zorg behandeld worden zijn psycho-educatie, psychotherapie, psychodynamische behandeling, cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, kortdurende psychologische interventies (KOP), schemagerichte therapie, systeemtherapie, Vaktherapie, inzicht gevende en ondersteunende behandeling. De keuze van de behandeling is afhankelijk van de ernst en de draagkracht van de cliënt. Dat meten we onder meer door klinische blik en klachtenvragenlijsten. Ook de hulpvraag van de cliënt is hierin belangrijk.

  Aanmelding

   

  Als de cliënt zich aanmeldt tot generalistische basis ggz of gespecialiseerde ggz dient hij/zij een verwijzing te hebben. Deze verwijzing voldoet aan gestelde normen.

  Tot het moment dat de intake heeft plaatsgevonden is de verwijzer de eerstverantwoordelijke voor de cliënt. Op de website kan de cliënt de wachttijd van AGO vinden. Wij streven ernaar binnen 4 weken een intake te doen. Als het langer duurt, stellen wij de cliënt hiervan op de hoogte en kan de cliënt zich eventueel wenden tot de zorgbemiddeling van de eigen zorgverzekeraar.

  Aanmelding kan zowel telefonisch als digitaal via de website. De cliënt wordt telefonisch op de hoogte gesteld van de intakeprocedure en een intakegesprek wordt ingepland. Via beveiligde mail (Zivver) wordt een bevestigingsmail gestuurd met hierin de datum van de geplande intake. Daarnaast worden de nodige formulieren (aanmeldformulier, ROM, privacyverklaring) meegezonden naar de cliënt. De cliënt dient deze formulieren via de beveiligde mailwisseling ingevuld retour te zenden. Wekelijks wordt gecontroleerd of de formulieren zijn toegezonden, indien dit niet het geval is wordt de cliënt gebeld met het verzoek dit alsnog te doen. Er wordt aan de hand van de aanmelding een elektronisch dossier aangemaakt in het medische softwareprogramma dat wij gebruiken. Deze aanbieder is gecertificeerd op het gebied van gegevensbescherming (ISO 27001 en NEN 7510).

  Intake

   

  De eerste afspraak vindt plaats met een Regiebehandelaar. De regiebehandelaar is een GZ-psycholoog of klinisch psycholoog. De regiebehandelaar is het aanspreekpunt en de eerstverantwoordelijke. Tijdens deze intake worden de klachten besproken en wordt er, indien hier sprake van is, een diagnose gesteld. De regiebehandelaar gaat na of hij een effectief en doelmatig aanbod kan formuleren dat aansluit bij de zorgbehoefte, wensen en mogelijkheden van de cliënt. Als AGO geen passend aanbod heeft, verwijst hij terug naar de verwijzer. Bij voorkeur formuleren wij een beter passen hulpaanbod aan de verwijzer.

  Ook geeft de regiebehandelaar uitleg over de gang van zaken omtrent de behandeling. De regiebehandelaar vertelt de cliënt welke rechten hij/zij heeft en wat hij van de zorg mag verwachten. De regiebehandelaar vergewist de identiteit en de verzekeringspas van de cliënt en controleert of de verwijsbrief en het ondertekende aanmeldformulier aanwezig zijn (zie checklist dossier).  Vervolgens zal de regiebehandelaar een behandelaar toewijzen die het meest passend is voor de problematiek en hulpvraag . De toegewezen behandelaar verzorgt, onder toezicht van de regiebehandelaar, het verdere traject. Indien cliënt bij aanmelding een voorkeur voor een behandelaar uitspreekt wordt deze in principe gehonoreerd, tenzij de cliënt een duidelijk andere deskundigheid nodig heeft.

  Na de intake bij de regiebehandelaar en de eerste afspraak bij de toegewezen behandelaar, brengen de desbetreffende behandelaars de cliënt en zijn hulpvraag in, in het multidisciplinaire teamoverleg. De gestelde diagnose en hulpaanbod wordt getoetst.

  Behandelplan

   

  De behandelend psycholoog stelt in overeenstemming met de cliënt en de regiebehandelaar een

  behandelplan op met daarin het doel met betrekking tot de zorg voor een bepaalde periode. Deze

  doelen zijn gebaseerd op de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt.

  De wijze waarop (zorgpad) de psycholoog en cliënt de doelen trachten te bereiken wordt

  beschreven. In het behandelplan wordt opgenomen hoe we samenwerken met derden in het

  hulpverleningstraject. Samenwerken is van belang, maar cliënt dient hiervoor toestemming te geven.

  Het behandelplan dient besproken te worden met cliënt/gezaghebbenden. In het behandelplan staat ook wat te doen in het geval van een crisissituatie.

  Client heeft inzage in het behandelplan en kan hiervan een kopie krijgen.

  De cliënt kan altijd contact opnemen met de regiebehandelaar als de cliënt bijv. van gedachten is veranderd t.a.v. zijn behandelaar of zijn behandeling. Voor klachten kan hij terecht bij de regiebehandelaar of bij de beroepsvereniging waarbij wij zijn aangesloten (NIP, NVGzP).

  Na het opstellen van het behandelplan wordt een brief naar de verwijzer gestuurd (met hierin een aankomstbevestiging, gestelde diagnose, behandeldoelen, behandelmethode en relevante aanvullende informatie) als de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Indien de cliënt hier geen toestemming voor geeft wordt er enkel een aankomstbevestiging gestuurd naar de verwijzer zonder verdere inhoudelijke informatie.

  Behandelfase

  De oorzaken van psychische stoornissen kunnen sterk van elkaar verschillen. In het algemeen zijn daarbij biologische, psychologische en sociale factoren te onderscheiden of een combinatie ervan. Hoe ernstiger de psychische problematiek hoe meer van deze factoren een rol kunnen spelen. De aard van deze factoren is van belang bij de vormgeving van de behandeling: de zorgbehoefte van de patiënt is bepalend voor de inzet van de juiste expertises. De methode waarmee de cliënt behandeld wordt is afhankelijk van de problematiek en hulpvraag.

  Periodiek wordt de behandeling geëvalueerd met de regiebehandelaar, de behandelaar en de cliënt (en waar mogelijk ook het systeem). De cliënt houdt onder regie van zijn behandelaar bij of de behandeling het gewenste effect sorteert door middel van bijv. het afnemen van klachtenlijsten (SL90 en SQ48 bij volwassenen, SDQ en ASEBA-vragenlijsten bij jeugd). Als er onvoldoende toegevoegde waarde is van de behandeling kan de behandeling worden bijgesteld, overgedragen of beëindigd. Wanneer de behandeling wordt voortgezet middels een vervolgtraject wordt de verwijzer hiervan op de hoogte gesteld middels een brief of telefonisch overlegcontact.

  De cliënt kan altijd contact opnemen met de regiebehandelaar als de cliënt bijv. van gedachten is

  veranderd t.a.v. zijn behandelaar of zijn behandeling. Voor klachten kan hij terecht bij de regiebehandelaar of bij de beroepsvereniging waarbij wij zijn aangesloten.

  Afronding behandeling

   

  De regiebehandelaar en/of de behandelend psycholoog bespreekt met de cliënt en eventueel met naasten de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij cliënt hier bezwaar tegen maakt. Indien vervolgbehandeling nodig is wordt aan de verwijzer hierover gericht advies gegeven en bij doorverwijzing dragen wij zorg voor een ‘warme’ overdracht.  De regiebehandelaar autoriseert de beëindiging van de DBC conform NZa-regelgeving.

  De professionele achtergrond van AGO

   

  AGO bestaat sinds 1999 en is opgezet door twee maten, beide Big-geregistreerde GZ-psychologen/systeemtherapeuten. Sinds 2018 is AGO een eenmanszaak.

  Ons team bestaat uit één klinisch psycholoog, één arts/psychotherapeut, drie BIG-geregistreerde GZ-psychologen, één psycholoog die in opleiding is tot GZ-psycholoog, één BIG-geregistreerde Orthopedagoog Generalist, vijf psychologen Master of Science en een Vak therapeut beeldend. Op consultatiebasis is een psychiater met specialisatie jeugd betrokken bij AGO.

  • De arts/psychotherapeut is wekelijks aanwezig en kan geconsulteerd worden m.b.t. medicatie.
  • De klinisch psycholoog geeft werkbegeleiding aan de GZ-opleidingen en voert behandelingen uit. Zo nodig fungeert hij als regiebehandelaar. Daarnaast neemt hij deel aan het multidisciplinaire teamoverleg.
  • De GZ-psychologen en Orthopedagoog Generalist voeren behandelingen uit en fungeren als regiebehandelaar.
  • De opleiding tot GZ-psycholoog voert behandelingen uit. Hij heeft naast het wekelijks multidisciplinaire overleg, ook wekelijks intervisie en supervisie. Alle casussen worden door de supervisor begeleid, naast de regiebehandelaar.
  • De psychologen en vak therapeut voeren behandelingen uit. Zij hebben naast het wekelijks multidisciplinaire overleg, ook wekelijks supervisie. Alle casussen worden begeleid door de regiebehandelaar.
  • De jeugdpsychiater kan bij MDO aanwezig zijn of is op consultatie basis oproepbaar voor individuele jeugdcasussen.

  Kwaliteitseisen m.b.t. beroepsvereniging

   

  De regiebehandelaars zijn lid van of geregistreerd bij één of meerdere van de volgende organisaties: NIP, NVRG, NvGZp, SKJ.

  Privacy

  AGO heeft beroepsgeheim. Wij mogen niet zonder de toestemming van de cliënt met anderen over de cliënt spreken, tenzij er sprake is van levensgevaar/(kinder)mishandeling. We zullen altijd melden aan de cliënt dat we beroepsgeheim breken en waarom. Verder houden wij ons aan de privacywetgeving conform de AVG.

  Meten is weten

   

  Wij nemen bij aanmelding en na afsluiting lijsten af om onze resultaten te monitoren (SQ48 en 4DKL, voor jeugd de SDQ). Daarmee meten we de ernst van de klachten. Ook vragen wij om uw mening in de vorm van een vragenlijst na afronding van de behandeling (CQI).

  Betaling

   

  De verzekering betaalt de behandeling voor volwassenen. Achteraf dienen wij de rekening in bij uw zorgverzekering. We hebben met alle verzekeringsmaatschappijen een contract. Tenzij het om niet verzekerde zorg gaat, betaalt de verzekering de gehele behandeling (m.u.v. het eigen risico van de cliënt). AGO zal u op de hoogte stellen van welke diagnose niet vergoed worden.

  Jeugdtrajecten worden vergoed via de gemeente. Alvorens het traject kan starten zal er door Ago een beschikking worden aangevraagd bij de gemeente ter goedkeuring van het traject.

  De cliënt dienst 24 uur van tevoren de afspraak af te zeggen als hij/zij verhinderd is. Als er niet op tijd is afgezegd, brengt AGO de afspraak bij de cliënt in rekening.

  Kwaliteitsvisie

   

  We voldoen aan de eisen voor kwaliteit d.m.v. visitatie. Op basis van zelfevaluatie, supervisie en intervisie wordt continue kwaliteitsverbetering van de zorgverlening aan cliënten nagestreefd. De professionals/psychologen voldoen aan basis-kwaliteitseisen. We beschikken over het basis ggz-keurmerk (KiBG) en wij zijn ‘ISO 9001:2015’ gecertificeerd.

  Benchmark en DIS

  Ten behoeve van benchmarking levert AGO hun ROM-gegevens aan voor de landelijke benchmark ggz conform vigerende bestuurlijke afspraken. Dit zijn geanonimiseerde gegevens m.b.t. klachten van onze cliënten. Daarnaast is de zorgaanbieder verplicht een minimale dataset vertrouwelijk aan DIS aan te leveren. Het landelijke DBC-informatiesysteem (DIS) ontvangt en beheert informatie over DBC’s en Prestaties.

  Voorafgaand aan de aanlevering worden de gegevens tweemaal gepseudonimiseerd. Dit houdt in dat de gegevens worden omgezet naar een unieke code die niet herleidbaar is tot een persoon.

  Voor meer informatie zie onderstaand adres:
  https://www.dbcinformatiesysteem.nl/over/vertrouwelijkheid-data

  Mocht u desondanks bezwaar hebben tegen het aanleveren van de minimale dataset dan kunt u dit bespreken met uw behandelaar en een privacyverklaring tekenen, te vinden via onderstaand adres.
  https://www.psynip.nl/wp-content/uploads/2015/10/Privacyregeling-Opt-out-22-5.pdf

  Verantwoordelijkheden

  Specifieke taken van de regiebehandelaar binnen de basis en gespecialiseerde ggz zijn:

  De regiebehandelaar is op de hoogte van de bekwaamheid en bevoegdheid van zijn behandelaars. Hij/zij ziet erop toe dat de dossiervoering voldoet aan gestelde eisen. De regiebehandelaar heeft een academische opleiding, BIG-registratie, voorziet in gerichte bij- en nascholing en neemt wekelijks deel aan intervisie en collegiale toetsing.

  De regiebehandelaar laat zich informeren door de andere bij de behandeling betrokken zorgverleners, zo tijdig en voldoende als noodzakelijk is voor een verantwoorde behandeling van de cliënt. De regiebehandelaar toetst of de activiteiten van anderen bijdragen aan de behandeling van de cliënt en passen binnen het door de regiebehandelaar in overleg met de cliënt vastgestelde behandelplan.

  De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor het intakeproces, draagt zorg voor het (doen) stellen van de diagnose en stelt samen met de patiënt een (voorlopig) behandelvoorstel op. De regiebehandelaar heeft hiervoor direct contact met de cliënt.

  Indien de regiebehandelaar een ander is dan de klinisch psycholoog, draagt de regiebehandelaar er zorg voor dat de intakegegevens en het (voorlopige) behandelvoorstel worden besproken in het multidisciplinaire team. De regiebehandelaar draagt er zorg voor dat besluitvorming op cruciale momenten in de behandeling plaatsvindt en in het multidisciplinaire team wordt afgestemd en getoetst. Dreigende crisissen dienen in het multidisciplinaire overleg besproken te worden. De regiebehandelaar ziet er tevens op toe dat de cliënt hierbij betrokken is en dat de beslissing met betrekking tot het beleid wordt vastgelegd.

  De behandelend psycholoog in de gespecialiseerde ggz die geboden wordt door AGO handelt in overeenstemming met de voor hem geldende professionele (wetenschappelijke) standaard. Hij voert zijn aandeel in de behandeling uit zoals vooraf vastgelegd in het individuele behandelplan, het zorgprogramma en/of zoals deze voortvloeien uit de wet- en regelgeving. Hij ontleent zijn verantwoordelijkheid aan het deskundigheidsgebied waarvoor hij is opgeleid. Hij is gehouden zijn deskundigheid en bekwaamheid op peil te houden dan wel uit te breiden, zodanig dat hij voldoet aan de eisen die in redelijkheid aan hem als hulpverlener mogen worden gesteld. Intervisie en supervisie zijn hierbij essentiële instrumenten.

  Specifieke taken en verantwoordelijkheden van de behandelaar in de basis en gespecialiseerde ggz:

  • De behandelaar geeft binnen het kader van het behandelplan zelfstandig uitvoering aan (delen van) het behandelplan;
  • De behandelaar is verantwoordelijk voor het eigen handelen;
  • De behandelaar voorziet de regiebehandelaar regelmatig en op tijd van relevante informatie, zodat deze zijn verantwoordelijkheden kan waarmaken;
  • De behandelaar volgt aanwijzingen van de regiebehandelaar op voor zover deze verenigbaar zijn met zijn/haar eigen deskundige oordeel en meldt expliciet bij de regiebehandelaar wanneer hij geen gevolg geeft aan diens aanwijzingen;
  • Bij afsluiting van zijn deel van de behandeling stelt de behandelaar de regiebehandelaar daarvan in kennis.