kwaliteit
 • Wachttijden

  De wachttijd is 3 weken

  Na aanmelding ontvangt u enkele formulieren. Zodra u deze hebt geretourneerd (inclusief verwijsbrief), bespreken wij uw aanmelding. De eerstvolgende dinsdag kunt u in de middag zelf bellen om een intakegesprek in te plannen. Dit zal zijn met de regiebehandelaar en de behandelaar. Gedurende de wachttijd bieden wij de online E-health module ''Eerste stap naar herstel'' aan van Therapieland.

  Lees voor meer: Kortdurende zorg en wachttijden
 • Maak een afspraak

 • Noodgeval

  In geval van nood tijdens kantooruren bel uw huisarts. Als u dringend een hulpverlener buiten de openingstijden van de praktijk nodig hebt (avond en weekend), bel dan naar de huisartsenpost.
 • Kwaliteitsstatuut 2022

   

   

   

  Het kwaliteitsstatuut fungeert als gids om weloverwogen een keuze te maken voor Ago en om als cliënt te
  participeren in de besluitvorming m.b.t. het individuele behandelproces.
  Ago moet voldoen aan de professionele standaard. We geven dat op eigen manier vorm. De ruimte is
  begrensd door wettelijk geregelde verantwoordelijkheden, die wij ten allen tijde in acht nemen (o.a.
  Jeugdwet, WGBO, Wet BIG, de Zvw, AVG).

  Doelgroep

   

   

  Ago biedt geestelijke gezondheidszorg aan zowel jeugd als volwassenen. Het betreft ambulante behandeling binnen de GGZ. We bieden de juiste inzet van hulp, niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk, op alle momenten tijdens de behandeling

  Voor welke problematiek kan men terecht bij AGO?

   

   

  We bieden hulp aan kinderen en jeugdigen van 6 t/m 18 jaar met hun ouders.
  Te denken valt aan opvoedingsproblemen, psychische problemen, gedragsproblemen, leerproblemen en ontwikkelingsproblemen.
  De therapievormen die wij bieden zijn variërend en afhankelijk van de problematiek en hulpvraag.
  Wij bieden onder andere Cognitieve Therapie, Creatieve Therapie, individuele inzicht gevende en ondersteunende gesprekken, psycho-educatie, ouderbegeleiding en Systeemtherapie.

  Diagnostiek kan worden ingezet wanneer kinderen klachten ervaren of stagneren in hun ontwikkeling, en men wil onderzoeken waar dit uit voortkomt. Ons voornaamste doel is het kind en gezin weer in hun kracht
  zetten, zodat zij zelf weer verder kunnen.

  Ago draagt op casusniveau zorg voor goede samenwerking, communicatie en afstemming met alle andere mogelijke betrokkenen waaronder lokale teams, andere hulpverleners, onderwijs, netwerk van de jeugdige of het gezin, huisarts en hulpverleners van ouders.
  De mogelijkheid bestaat om ook ouders bij Ago te behandelen indien nodig.
  Ago werkt volgens het ‘één gezin, één plan, één regiseur model’. Uitwisseling vindt plaats binnen de kaders van de wet.

  Ago biedt ook hulp aan volwassenen vanaf 18 jaar met uiteenlopende problematiek:

  • depressieve stemmingsstoornissen
  • angststoornissen
  • psychotrauma- en stressgerelateerde stoornissen
   middelgerelateerde en verslavingsstoornissen (niet ontgiften)
  • persoonlijkheidsproblematiek
  • AD(H)D,
   somatisch-symptoomstoornis
  • periodiek explosieve stoornis.

  Niet verzekerde zorg is o.a. rouw, aanpassingsproblematiek en relatieproblematiek.
  De methode waarmee de verzekerde zorg behandeld worden zijn

  • psycho-educatie
  • psychotherapie,
   psychodynamische behandeling
  • cognitieve gedragstherapie
  • oplossingsgerichte therapie
  • kortdurende psychologische interventies (KOP)
  • schemagerichte therapie
  • systeemtherapie
  • Vaktherapie
  • inzicht gevend en ondersteunende behandeling.

   

  De keuze van de behandeling is afhankelijk van de ernst en de draagkracht van de cliënt.
  Dat meten we onder meer door klinische blik en klachtenvragenlijsten.
  Ook de hulpvraag van de cliënt is hierin belangrijk.

  Procedure behandeling

  Aanmelding

   

   

  Als de cliënt zich aanmeldt dient hij/zij een verwijzing te hebben welke voldoet aan de gestelde normen. Tot het moment dat de intake heeft plaatsgevonden is de verwijzer de eerstverantwoordelijke voor de cliënt.

  Op de website kan de cliënt de wachttijd van Ago vinden. Wij streven ernaar binnen 4 weken een intake te doen. Als het langer duurt, stellen wij de cliënt hiervan op de hoogte en kan de cliënt zich eventueel wenden
  tot de zorgbemiddeling van de eigen zorgverzekeraar.
  Gedurende de wachtperiode wordt een eHealth module “eerste stap naar herstel” aangeboden waar de cliënt alvast zelf mee aan de slag kan. Indien iemand al bekend is bij de POH adviseren wij de overbrugging hier voort te zetten totdat de cliënt bij ons terecht kan.

  Aanmelding kan zowel telefonisch als digitaal via de website.
  De cliënt wordt telefonisch en per bevestigingsmail op de hoogte gesteld van de intakeprocedure. Via beveiligde mail worden de nodige formulieren (aanmeldformulier, ROM, privacyverklaring) meegezonden naar de cliënt. De cliënt kan deze formulieren via de beveiligde mailwisseling ingevuld retour te zenden. Wanneer de formulieren in goede orde zijn ontvangen wordt de aanmelding de eerstvolgende dinsdag bekeken door twee regiebehandelaren.

  Deze maken een inschatting of passende zorg geleverd kan worden.
  Indien dit niet het geval lijkt wordt (als de cliënt hier toestemming voor geeft) er contact opgenomen met de huisarts en wordt de cliënt indien nodig doorverwezen/terugverwezen. Indien wordt ingeschat dat onze instelling een passend zorgaanbod heeft wordt door het secretariaat een intakegesprek ingepland. De cliënt dient hiervoor zelf contact op te nemen met de praktijk (hiervan is cliënt bij aanmelding op de hoogte gebracht). Er wordt aan de hand van de aanmelding een elektronisch dossier aangemaakt in het medische softwareprogramma dat wij gebruiken.
  Deze aanbieder is gecertificeerd op het gebied van gegevensbescherming.

  Intake

   

   

  De eerste afspraak vindt plaats met een regiebehandelaar en een medebehandelaar.
  Indien cliënt bij aanmelding een voorkeur voor een behandelaar uitspreekt wordt deze in principe gehonoreerd, tenzij de cliënt een duidelijk andere deskundigheid nodig heeft.
  De regiebehandelaar is een GZ-psycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog. De regiebehandelaar is het aanspreekpunt en de eerstverantwoordelijke.

  Tijdens deze intake worden de klachten besproken en wordt er, indien hier sprake van is, een diagnose gesteld.
  De regiebehandelaar gaat na of hij een effectief en doelmatig aanbod kan formuleren dat aansluit bij de zorgbehoefte, wensen en mogelijkheden van de cliënt.
  Als Ago geen passend aanbod heeft, verwijst hij terug naar de verwijzer. Bij voorkeur formuleren wij een beter passend hulpaanbod aan de verwijzer.

  Ook geeft de regiebehandelaar uitleg over de gang van zaken omtrent de behandeling. De regiebehandelaar vertelt de cliënt welke rechten hij/zij heeft en wat hij van de zorg mag verwachten.
  De medebehandelaar verzorgt, onder toezicht van de regiebehandelaar, het verdere traject.
  Na de intake bij de regiebehandelaar en de eerste afspraak bij medebehandelaar, brengen de desbetreffende behandelaars de cliënt en zijn hulpvraag in, in het multidisciplinaire teamoverleg.
  De gestelde diagnose en het hulpaanbod wordt getoetst.

  Behandelplan

   

   

  De regiebehandelaar en medebehandelaar stellen in overeenstemming met de cliënt een behandelplan op met daarin het doel met betrekking tot de zorg voor een bepaalde periode.

  Deze doelen zijn gebaseerd op de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt.
  De wijze waarop (zorgpad) de psycholoog en cliënt de doelen trachten te bereiken wordt beschreven. Ook wordt er in het behandelplan opgenomen hoe we samenwerken met derden in het hulpverleningstraject, en wordt vormgegeven hoe met crisissituaties om te gaan.

  Het behandelplan wordt besproken met cliënt/gezaghebbenden, en inzage is mogelijk via het cliëntportaal.
  Het behandelplan wordt in het team doorgenomen wanneer de casus wordt ingebracht in het multidisciplinaire overleg. Na het opstellen van het behandelplan wordt een brief naar de verwijzer gestuurd (met hierin een aankomstbevestiging, gestelde diagnose, behandeldoelen, behandelmethode en relevante aanvullende informatie) als de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven.
  De cliënt kan altijd contact opnemen met de regiebehandelaar als de cliënt bijv. van gedachten is veranderd t.a.v. zijn behandelaar of zijn behandeling.

  Behandelfase

   

   

  De oorzaken van psychische stoornissen kunnen sterk van elkaar verschillen.
  In het algemeen zijn daarbij biologische, psychologische en sociale factoren te onderscheiden of een combinatie ervan. Hoe ernstiger de psychische problematiek hoe meer van deze factoren een rol kunnen spelen. De aard van deze factoren is van belang bij de vormgeving van de behandeling: de zorgbehoefte van de patiënt is bepalend voor de inzet van de juiste expertises.
  De methode waarmee de cliënt behandeld wordt is afhankelijk van de problematiek en hulpvraag.

  Periodiek wordt de behandeling geëvalueerd met de regiebehandelaar, de behandelaar en de cliënt (en waar mogelijk ook het systeem). De cliënt houdt onder regie van zijn behandelaar bij of de behandeling het gewenste effect sorteert door middel van bijv. het afnemen van klachtenlijsten (SL90 en SQ48 bij volwassenen, SDQ en ASEBA-vragenlijsten bij jeugd).

  Na 10 gesprekken brengt de behandelaar de casus in het multidisciplinaire overleg. Hier wordt meegedacht en beoordeeld of de behandeling gecontinueerd wordt in deze vorm.
  Na nogmaals 10 gesprekken vindt er een evaluatiegesprek plaats met de cliënt en de coördinerend regiebehandelaar. Daarin wordt een schatting gemaakt hoelang de hulpverlening gaat duren en aan welke doelen nog wordt gewerkt. Als er onvoldoende toegevoegde waarde is van de behandeling kan de behandeling worden bijgesteld, overgedragen of beëindigd.

  Wanneer de behandeling wordt voortgezet (bij behandelingen die langer lopen dan een jaar) wordt de verwijzer hiervan op de hoogte gesteld middels een brief of telefonisch overlegcontact. De cliënt kan altijd contact opnemen met de regiebehandelaar als de cliënt bijvoorbeeld van gedachten is veranderd t.a.v. zijn behandelaar of zijn behandeling.

  Afronding behandeling

   

   

  De regiebehandelaar en/of de behandelend psycholoog bespreekt met de cliënt en eventueel met naasten de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen.
  De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij cliënt hier bezwaar tegen maakt. Indien vervolgbehandeling nodig is wordt aan de verwijzer hierover gericht advies gegeven en bij doorverwijzing dragen wij zorg voor een ‘warme’ overdracht. De regiebehandelaar autoriseert de beëindiging van de behandeling conform NZa regelgeving.

  Terugval en heraanmelden

   

   

  Cliënten kunnen zich opnieuw aanmelden wanneer er sprake is van een terugval en zij niet uit de voeten kunnen met het terugvalpreventieplan, dat is opgesteld gedurende de afrondingsfase van de behandeling.

  Her-aanmelders kunnen terecht bij hun oude behandelaar en hoeven niet op de reguliere wachtlijst te staan.

  Jeugd

   

   

  De hierboven beschreven behandelprocedure geldt ook voor jeugd, met de volgende toevoegingen

  • jeugdaanmeldingen worden iedere donderdag besproken in de vergadering van ons jeugdteam
  • een beschikking wordt na aanmelding aangevraagd bij de gemeente en deze dient binnen te zijn gekomen alvorens de intake kan worden ingepland
  • de intake vindt plaats met cliënt en beide ouders/gezaghebbenden
  • ouders/gezaghebbenden worden betrokken bij de behandeling, evaluaties en afronding

  De professionele achtergrond van AGO

   

   

  Ago bestaat sinds 1999 en is opgezet door twee maten, beide Big-geregistreerde GZpsychologen/systeemtherapeuten. Sinds 2018 is Ago een eenmanszaak, en sinds 2022 officieel een BV.
  Ons team bestaat uit één klinisch psycholoog, één arts/psychotherapeut, drie BIG-geregistreerde GZ psychologen, één psycholoog die in opleiding is tot GZ-psycholoog, één BIG-geregistreerde Orthopedagoog
  Generalist, vijf psychologen Master of Science en een Vaktherapeut beeldend. Op consultatiebasis is een psychiater met specialisatie jeugd betrokken bij Ago.

  •  De arts/psychotherapeut is wekelijks aanwezig en kan geconsulteerd worden m.b.t. medicatie.
  •  De klinisch psycholoog geeft werkbegeleiding aan de GZ-opleidelingen en voert behandelingen uit.
   •  Zo nodig fungeert hij als regiebehandelaar. Daarnaast neemt hij deel aan het multidisciplinaire teamoverleg.
  •  De GZ-psychologen en Orthopedagoog Generalist voeren behandelingen uit en fungeren als regiebehandelaar
  •  De medebehandelaren voeren behandelingen uit. Zij hebben naast het wekelijks multidisciplinaire overleg, ook wekelijks supervisie. Alle casussen worden begeleid door de regiebehandelaar.
   De jeugdpsychiater kan op aanvraag bij het MDO aanwezig zijn en is op consultatie basis oproepbaar voor individuele jeugdcasussen.

  Kwaliteitseisen m.b.t. beroepsvereniging

   

   

  De regiebehandelaars zijn lid van of geregistreerd bij één of meerdere van de volgende organisaties: NIP, NVRG, NvGZp, SKJ.

  Privacy

   

   

  Ago heeft beroepsgeheim en handelt conform de beroepscode.

  Wij mogen niet zonder de toestemming van de cliënt met anderen over de cliënt spreken, tenzij er sprake is van levensgevaar/(kinder)mishandeling. We zullen altijd melden aan de cliënt dat we beroepsgeheim breken en waarom.

  Verder houden wij ons aan de privacywetgeving conform AVG.

  Meten is weten

   

   

  Wij nemen bij aanmelding en na afsluiting lijsten af om onze resultaten te monitoren (SQ48 en 4DKL, voor jeugd de SDQ). Daarmee meten we de ernst van de klachten.

  Ook vragen wij om uw mening in de vorm van een vragenlijst na afronding van de behandeling (CQI).

  Klachten en onvrede

   

   

  Wanneer er sprake is van onvrede kan de cliënt dit in eerste instantie aangeven bij zijn of haar behandelaar. Als het niet lukt om hier samen uit te komen kan de cliënt terecht bij de betrokken regiebehandelaar. Wanneer ook dit voor onvoldoende resultaat zorgt kan de cliënt terecht bij de intern aangewezen klachtenfunctionaris. Wij hopen er samen uit te komen met een cliënt, maar mocht er toch geen consensus kunnen worden bereikt kan als laatste stap  contact opgenomen worden met de beroepsvereniging waarbij wij zijn aangesloten (NVGzP).

  Betaling

   

   

  De verzekering betaalt de behandeling voor volwassenen. Maandelijks dienen wij de rekening in bij uw zorgverzekering. We hebben met alle verzekeringsmaatschappijen een contract. Tenzij het om niet verzekerde zorg gaat, betaalt de verzekering de gehele behandeling (m.u.v. het eigen risico van de cliënt).
  Ago zal u op de hoogte stellen van welke diagnose niet vergoed worden.
  Jeugdtrajecten worden vergoed via de gemeente.

  Alvorens het traject kan starten zal er door Ago een beschikking worden aangevraagd bij de gemeente ter goedkeuring van het traject.
  De cliënt dienst 24 uur van tevoren de afspraak af te zeggen als hij/zij verhinderd is. Als er niet op tijd is afgezegd, brengt Ago de afspraak bij de cliënt in rekening.

  Kwaliteitsvisie

   

   

  We voldoen aan de eisen voor kwaliteit d.m.v. visitatie. Op basis van zelfevaluatie, supervisie en intervisie wordt continue kwaliteitsverbetering van de zorgverlening aan cliënten nagestreefd.

  De professionals/psychologen voldoen aan basis-kwaliteitseisen. We beschikken over het basis ggz-keurmerk (KiBG) en wij zijn ‘ISO 9001:2015’ gecertificeerd.

  Benchmark en DIS

   

   

  Ten behoeve van benchmarking levert Ago hun ROM-gegevens aan voor de landelijke benchmark ggz conform vigerende bestuurlijke afspraken. Dit zijn geanonimiseerde gegevens m.b.t. klachten van onze cliënten. Daarnaast is de zorgaanbieder verplicht een minimale dataset vertrouwelijk aan DIS aan te leveren.

  Het landelijke DBC-informatiesysteem (DIS) ontvangt en beheert informatie over DBC’s en Prestaties.
  Voorafgaand aan de aanlevering worden de gegevens tweemaal gepseudonimiseerd. Dit houdt in dat de gegevens worden omgezet naar een unieke code die niet herleidbaar is tot een persoon.

  Voor meer informatie zie onderstaand adres:
  https://www.dbcinformatiesysteem.nl/over/vertrouwelijkheid-data

  Mocht u desondanks bezwaar hebben tegen het aanleveren van de minimale dataset dan kunt u dit bespreken met uw behandelaar en een privacyverklaring tekenen, te vinden via onderstaand adres:
  https://www.psynip.nl/wp-content/uploads/2015/10/Privacyregeling-Opt-out-22-5.pdf

  Verantwoordelijkheden

   

   

  Specifieke taken van de regiebehandelaar binnen de GGZ zijn:

   • De regiebehandelaar is op de hoogte van de bekwaamheid en bevoegdheid van zijn behandelaars. Hij/zij ziet erop toe dat de dossiervoering voldoet aan gestelde eisen. De regiebehandelaar heeft een academische opleiding, BIG-registratie, voorziet in gerichte bij- en nascholing en neemt wekelijks deel aan intervisie en collegiale toetsing.
   • De regiebehandelaar laat zich informeren door de andere bij de behandeling betrokken zorgverleners, zo tijdig en voldoende als noodzakelijk is voor een verantwoorde behandeling van de cliënt. De regiebehandelaar toetst of de activiteiten van anderen bijdragen aan de behandeling van de cliënt en passen binnen het door de regiebehandelaar in overleg met de cliënt vastgestelde behandelplan.
   • De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor het intakeproces, draagt zorg voor het (doen) stellen van de diagnose en stelt samen met de patiënt een (voorlopig) behandelvoorstel op. De regiebehandelaar heeft hiervoor direct contact met de cliënt.
   • Indien de regiebehandelaar een ander is dan de klinisch psycholoog, draagt de regiebehandelaar er zorg voor dat de intakegegevens en het (voorlopige) behandelvoorstel worden besproken in het multidisciplinaire
    team. De regiebehandelaar draagt er zorg voor dat besluitvorming op cruciale momenten in de behandeling plaatsvindt en in het multidisciplinaire team wordt afgestemd en getoetst. Dreigende crisissen dienen in het
    multidisciplinaire overleg besproken te worden. De regiebehandelaar ziet er tevens op toe dat de cliënt hierbij betrokken is en dat de beslissing met betrekking tot het beleid wordt vastgelegd.

  Specifieke taken en verantwoordelijkheden van de medebehandelaar binnen de GGZ zijn:

  • De behandelend psycholoog handelt in overeenstemming met de voor hem geldende professionele (wetenschappelijke) standaard. Hij voert zijn aandeel in de behandeling uit zoals vooraf vastgelegd in het individuele behandelplan, het zorgprogramma en/of zoals deze voortvloeien uit de wet- en regelgeving. Hij ontleent zijn verantwoordelijkheid aan het deskundigheidsgebied waarvoor hij is opgeleid. Hij is gehouden zijn deskundigheid en bekwaamheid op peil te houden dan wel uit te breiden, zodanig dat hij voldoet aan de eisen die in redelijkheid aan hem als hulpverlener mogen worden gesteld. Intervisie en supervisie zijn hierbij essentiële instrumenten;
  • De behandelaar geeft binnen het kader van het behandelplan zelfstandig uitvoering aan (delen van) het behandelplan;
  • De behandelaar is verantwoordelijk voor het eigen handelen;
  • De behandelaar voorziet de regiebehandelaar regelmatig en op tijd van relevante informatie, zodat deze zijn verantwoordelijkheden kan waarmaken;
  • De behandelaar volgt aanwijzingen van de regiebehandelaar op voor zover deze verenigbaar zijn met zijn/haar eigen deskundige oordeel en meldt expliciet bij de regiebehandelaar wanneer hij geen gevolg geeft aan diens aanwijzingen;
  • Bij afsluiting van zijn deel van de behandeling stelt de behandelaar de regiebehandelaar daarvan in kennis.