Kind en Jeugd

kind-en-jeugd
It takes a village to raise a child

Ons jeugdaanbod is in ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk om jullie kind en zijn of haar problemen te zien in relatie tot de omgeving. Dat maakt dat we hulpvragen rondom kinderen behandelen vanuit de visie van systeemtherapie (ook wel gezins- en partnerrelatietherapie). We willen niet alleen jullie kind begrijpen maar ook het ‘systeem’ waarin het opgroeit. Dus werken we ook met ouders, broers, zussen, opa’s en oma’s, die ene betrokken buurman of -vrouw en natuurlijk school. Ook wordt er rekening gehouden met die belangrijke afwezigen.

Bij ons hebben de ouders en/of andere belangrijke steunfiguren dan ook een grote rol in de behandeling.

Praktisch ziet een traject bij AGO psychologenpraktijk er na aanmelding als volgt uit:

Intake met de regiebehandelaar: Na de aanmelding volgt een intakegesprek met de regiebehandelaar. In dit gesprek bespreken we in hoofdlijnen de hulpvraag rondom het kind/de jongere. Aan het einde van het gesprek plannen we gezamenlijk een passend moment voor een periode van vijf weken waarin ongeveer tien gesprekken kunnen plaatsvinden.

Intensieve startfase: tien gesprekken in vijf weken
De eerste fase beslaat vijf weken, eenmaal per week een sessie met het gezin/steunsysteem en eenmaal per week een sessie met het kind/de jongere. Het doel is

  • Hoe zijn de klachten ontstaan en wat is de impact op alle betrokkenen?
  • Wat zijn de verwachtingen van de gezinsleden en wat is er nodig om het gewenste doel te bereiken?
  • Wat zijn de krachten en lasten van het gezin? We gebruiken hiervoor onder andere de Yucel-methode, een methode waarbij door middel van tastbare blokken zeer inzichtelijk wordt of er sprake is van een (dis)balans.
  • Welke basisbehoeften staan onder druk? [Basisbehoeften zijn: veiligheid, verbondenheid met anderen, zelfexpressie, spel en spontaniteit, zelfwaardering, autonomie en realistische grenzen.]

Tussentijdse evaluatie
Na de eerste tien gesprekken weten we namelijk vaak al veel meer over jullie gezin. Zo hebben we zicht op helpende factoren, de zorgpunten en hoe factoren elkaar onderling beïnvloeden. Dit noemen we (gezins)diagnostiek.

De eerste fase van het traject vraagt bovendien in korte tijd zoveel inspanning van de leden van het gezin, dat er tegelijkertijd een behandelproces heeft plaatsgevonden. Door elkaar beter te begrijpen en gezamenlijk te kijken naar ieders perspectief op de problemen, ontstaan er vaak al een nieuwe situaties.

De tussentijdse evaluatie is een moment om samen met de regiebehandelaar te kijken wat er al bereikt is en of er nog hulpvragen zijn. De regiebehandelaar zal de voorafgaand aan de evaluatie de informatie uit de tien weken bespreken met het multidisciplinaire team en zo met een advies komen. Het vervolg wordt in gelijkwaardig overleg met jullie gezin/systeem vastgesteld.

 

Mocht er na deze tien weken nog gezamenlijk besloten worden dat er meer nodig is, dan biedt AGO de volgende (combinaties van) opties:

Oudergroepen
Wij kijken of ouders baat hebben bij het delen van hun vragen en ervaringen in een groep met gelijkgestemden. Het bespreken van problemen in een groep werkt vaak effectiever dan deze individueel delen. Bovendien kan het soms net zo helpen zijn om andermans verhalen toe horen, dan om je eigen problemen op tafel te leggen. Ouders kunnen van elkaar leren met betrekking tot opvoedvaardigheden en problemen waar je tegen aanloopt in de opvoeding.

Kindergroepen
Wat voor ouders geldt, geldt voor onze kinderen en jongeren natuurlijk ook. Een kinder-/jongeregroep biedt ondersteuning en leerervaringen. Kinderen kunnen van elkaar nieuwe vaardigheden leren om met bepaalde situaties aan te gaan. De kinderen en jongeren worden ingedeeld op basis van leeftijdsfase en niet direct op problematiek. Juist omdat we weten dat verschillende ervaringen en verhalen de perspectieven van kinderen en jongeren kunnen verbreden.

Psychodiagnostiek
Ondanks dat we steeds voorzichtiger zijn met het ‘plakken van diagnoses’, kan het zijn dat één van de factoren van de problematiek ‘in’ het kind zit. Het kan zijn dat er bij een kind sprake is van een ontwikkelingsstoornis als AD/(H)D of Autisme. Of dat er in het intelligentieprofiel factoren zijn waar rekening mee gehouden dient te worden.

Ouders en kind ‘ervaringsleren’
De ouders en het kind gaan samen ‘doen’ in de therapieruimte. Denk aan creatieve opdrachten, spel en beweging. De basisbehoeften van het kind / jongere in het gezin, zoals verbinding met anderen, autonomie en spontaniteit en spel worden zo door de gezinsleden bevredigd.

Individuele begeleiding jongere/kind
Het kan zijn dat blijkt dat het kind of de jongere vaardigheden mist die niet in een groep geleerd kunnen worden. Of dat er persoonlijke thema’s behandeld moeten worden of trauma’s verwerkt, die om vertrouwelijkheid van een persoonlijke therapeutische relatie vragen.  In zo’n geval kan er individuele therapie worden ingezet.

Individuele behandeling ouder(s)/ relatietherapie
Ook voor ouders geldt dat er soms persoonlijke verhalen of problemen zijn die om een veilige en persoonlijke aanpak vragen. In dat geval kan ook voor ouders individuele therapie of partnerrelatietherapie gestart worden.

 

Dit hele traject staat onder verantwoording van één regiebehandelaar en alle gesprekken en bijeenkomsten vinden plaats bij AGO psychologenpraktijk