Scroll Top
Madame Curielaan 10, 2289 CA Rijswijk
Visie en missie
AGO wil een laagdrempelige professionele instelling zijn, waar volwassenen en kinderen terechtkunnen voor psychologische zorg.

Dit houdt in dat wij, in lijn met de uitkomsten van effect-onderzoek, een goede werkrelatie met de cliënt centraal stellen.
Daar hoort bij dat intake, diagnostiek en behandeling bij dezelfde behandelaar plaatsvinden, tenzij de cliënt dit zelf anders wil.

Verder werken wij integratief, dat wil zeggen dat wij vanuit verschillende stromingen in het vak naar een probleem kijken en daarbij steeds die behandelmethode kiezen die het meest past bij de persoon van de cliënt. Daarbij horen heldere vragen en doelen.
Deskundig, met respect en optimisme, laagdrempelig en neutraal willen we onze cliënten tegemoet treden.

Hoewel wij integratief werken, heeft het systeemdenken altijd aan de basis van AGO gestaan.
Dit houdt in dat wij een individu en diens klachten en hulpvraag altijd in zijn/haar relationele context beschouwen en zo nodig of nuttig belangrijke anderen bij de behandeling betrekken.

Bij de keuze van de behandelmethodes hebben evidence-based behandelmethodes uiteraard de voorkeur.
Echter, evidence-based is niet genoeg.


Er zijn talloze programma’s waarvan de effectiviteit is aangetoond, maar niet alle programma’s sluiten aan bij de persoonlijke stijl van de cliënt.
Zo is bijvoorbeeld aangetoond dat bidden aantoonbaar effectief is bij psychisch lijden; het aantal cliënten echter dat daarvoor openstaat is in de huidige tijd zeer gering.
En dan geldt weer het belang van de werkrelatie en dus het vermogen van de behandelaar om zicht te voegen in de belevingswereld van de cliënt:
uit alle effectonderzoek tot dusver blijkt dat de kwaliteit van de werkrelatie 80% van het succes bepaalt.

Daarnaast is het zo dat veel evidence-based programma’s gericht zijn op klachtenreductie.
De vraag echter hoe de klachten zijn ingebed in persoon en situatie van de cliënt, dus wat de betekenis en de functie is van de klachten in zijn/haar psychische en relationele context is van groot belang, ook voor de kwaliteit van de werkrelatie. En daar houden dus rekening mee in planning en verwachtingen t.a.v. de behandeling.

De visie van AGO is ook altijd gericht geweest op een wijze van hulp verlenen die de cliënt in zijn/haar eigen kracht zet en daarmee zolang duurt als nodig maar ook zo kort als mogelijk.

Dit principe is in overeenstemming met het streven van de zorgverzekeraars. Iemand langdurig hoogfrequent zien is niet per definitie beter en kan ook contraproductief zijn.
Wij pretenderen als AGO dat wij altijd alert zijn op de vraag of (de intensiteit van de) therapie een meerwaarde heeft ten opzichte van geen (of minder intensieve) behandeling.

Niettemin blijft er toch een groep cliënten over die langdurige zorg nodig heeft zonder dat er sprake is van uitzicht op genezing.
We hebben voor sommige van deze cliënten een functie van stabilisering en crisisbeheer.
Bij anderen is wel genezing mogelijk of een veel betere coping met beperkingen, maar neemt dit gewoonweg meer tijd.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u ons gebruik van cookies. 

Algemene Informatie

Een afspraak afzeggen méér dan 24 uur van tevoren kan kosteloos. Hiervoor kunt u contact opnemen met het secretariaat of met uw behandelaar.

Een afspraak die niet of niet op tijd (24 van tevoren) is afgezegd wordt, ongeacht de reden, bij u in rekening gebracht.

Dit is een gedeelte van de gemaakte kosten. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar en zijn geheel voor eigen rekening.

Om uw behandeling te kunnen uitvoeren zal er in een beveiligde omgeving een elektronisch
dossier worden aangemaakt.

De bewaartermijn van uw dossier is 20 jaar, hierna zal het worden vernietigd. U heeft het recht om gegevens uit uw eigen dossier op te vragen of te vernietigen, uitzonderingen daargelaten.

Hiervoor dient u een schriftelijk verzoek in te dienen en dient u zich te legitimeren.

Wij schrijven geen verklaringen rondom situaties waar direct materieel of juridisch belang bij is gemoeid.

De behandeling wordt vergoed (m.u.v. uw eigen risico) door uw zorgverzekeraar indien er sprake is van een DSM-V diagnose die volgens de zorgverzekeraar onder vergoede zorg valt.


U ontvangt maandelijks een factuur van uw zorgverzekeraar.

Op alle ggz-professionals rust de plicht tot geheimhouding van wat hen als geheim wordt toevertrouwd of als geheim mag worden verondersteld.

De geheimhoudingsverplichting blijft na beëindiging van de professionele relatie bestaan.

Het beroepsgeheim is niet absoluut.

Er zijn situaties waarin de ggz-professional zijn beroepsgeheim mag (bij toestemming van u als cliënt) en moet (wanneer er sprake is van een reëel gevaar voor uzelf of andere personen, of wanneer er sprake is van een wettelijke verplichting of  rechterlijk bevel) doorbreken.

Wij proberen in de zorg zo goed mogelijk te voldoen aan uw wensen en verwachtingen.

Bent u toch ontevreden, bespreek dit dan eerst met uw behandelaar.

Mocht u er samen niet uitkomen kan er een gesprek worden ingepland met uw regiebehandelaar. Vaak leidt een gesprek tot een oplossing. Kan de hulpverlener of zijn/haar leidinggevende uw onvrede niet wegnemen?

Dan kunt u uw klacht bespreken met de onafhankelijke klachtenfunctionaris.
Meer informatie hierover kunt op de website vinden in het kwaliteitsstatuut.