Scroll Top
Madame Curielaan 10, 2289 CA Rijswijk
Privacybeleid

Privacy verklaring

De vertrouwelijkheid van gegevens die u aan ons verstrekt is belangrijk voor ons.

Dat vertrouwen is bepalend voor de kwaliteit van onze dienstverlening aan u en uiteindelijk voor het succes van de medisch behandeling in onze praktijk.

In deze privacyverklaring geven wij u informatie hoe wij uw gegevens behandelen en vertellen wij u over de rechten die u heeft.

1. INFORMATIE OVER DE PRAKTIJK (VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE)

Praktijknaam

AGO psychologenpraktijk

Adres

Madame Curielaan 10

Postcode / woonplaats

2289 CA Rijswijk

Telefoonnummer

(070) 5142414

Functionaris gegevensbescherming

Arianne van Bavel

E-mailadres

info@psychologenpraktijkago.nl

2. Doel en wettelijke basis voor de verwerking

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals:

Wij zullen uw gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan hierboven beschreven, tenzij nadrukkelijk met u vooraf overeengekomen.

Het bewaren van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en de praktijk. Ook dient de praktijk gegevens te bewaren om te voldoen aan wettelijke bepalingen rond vastleggen van medische handelingen en geldende bewaartermijnen.

3. Welke gegevens worden er opgeslagen en waar?

Van u worden contactgegevens en gegevens omtrent gezondheid opgeslagen. Uw gegevens worden niet buiten de EU opgeslagen.

4. Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?

Uw gegevens worden verwerkt door een aanbieder van onze medische software (een zogenaamde SaaS-applicatie). Deze aanbieder is gecertificeerd op het gebied van gegevensbescherming (ISO 27001 en NEN 7510).

Uw behandeling wordt bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. Bij de SGGZ heet dit een ‘DBC’, en bij de BGGZ een ‘Prestatie’. Het landelijke DBC-informatiesysteem (DIS) ontvangt en beheert informatie over DBC’s en Prestaties. De zorgaanbieder is verplicht een minimale dataset vertrouwelijk aan DIS aan te leveren. Voorafgaand aan de aanlevering worden de gegevens tweemaal gepseudonimiseerd.

Dit houdt in dat de gegevens worden omgezet naar een unieke code die niet herleidbaar is tot een persoon. Voor meer informatie zie klik knop  DBC-INFORMATIESYSTEEM

Mocht u desondanks bezwaar hebben tegen het aanleveren van de minimale dataset dan kunt u dit bespreken met uw behandelaar en een privacyverklaring tekenen, te downloaden via knop PRIVACYVERKLARING

Uw gegevens worden verder niet aan derden verstrekt, tenzij wij u daartoe op voorhand om schriftelijke toestemming vragen.

5. De bewaartermijn

Uw gegevens worden bewaard in overeenstemming met de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen voor medische dossiers en de fiscale bewaartermijnen voor financiële gegevens.

Na deze bewaartermijn worden uw gegevens (zowel op papier als digitaal) door ons vernietigd.

6. Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking?

U heeft als betrokkene een aantal rechten met betrekking tot de door u verstrekte gegevens.

Het recht op…

Inzage in dossier U heeft het recht om uw medisch dossier in te zien en/of een papieren afschrift te vragen.

Rectificatie U heeft het recht om gegevens in uw medisch dossier te veranderen.

Vernietiging U heeft het recht uw medisch dossier te laten vernietigen binnen drie maanden na een schriftelijk verzoek daartoe.

Indien u gebruik wilt maken van deze rechten kunt een verzoek richten aan de praktijk op e-mailadres info@psychologenpraktijkago.nl.

Wij zullen vervolgens contact met u opnemen om uw verzoek juist, volledig en tijdig te verwerken.

7. Heeft u verder vragen over deze privacyverklaring?

Stuurt u ons dan een e-mail op e-mailadres info@psychologenpraktijkago.nl.

Mocht dit noodzakelijk zijn kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens op telefoonnummer: 0900 – 2001 201.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u ons gebruik van cookies. 

Algemene Informatie

Een afspraak afzeggen méér dan 24 uur van tevoren kan kosteloos. Hiervoor kunt u contact opnemen met het secretariaat of met uw behandelaar.

Een afspraak die niet of niet op tijd (24 van tevoren) is afgezegd wordt, ongeacht de reden, bij u in rekening gebracht.

Dit is een gedeelte van de gemaakte kosten. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar en zijn geheel voor eigen rekening.

Om uw behandeling te kunnen uitvoeren zal er in een beveiligde omgeving een elektronisch
dossier worden aangemaakt.

De bewaartermijn van uw dossier is 20 jaar, hierna zal het worden vernietigd. U heeft het recht om gegevens uit uw eigen dossier op te vragen of te vernietigen, uitzonderingen daargelaten.

Hiervoor dient u een schriftelijk verzoek in te dienen en dient u zich te legitimeren.

Wij schrijven geen verklaringen rondom situaties waar direct materieel of juridisch belang bij is gemoeid.

De behandeling wordt vergoed (m.u.v. uw eigen risico) door uw zorgverzekeraar indien er sprake is van een DSM-V diagnose die volgens de zorgverzekeraar onder vergoede zorg valt.


U ontvangt maandelijks een factuur van uw zorgverzekeraar.

Op alle ggz-professionals rust de plicht tot geheimhouding van wat hen als geheim wordt toevertrouwd of als geheim mag worden verondersteld.

De geheimhoudingsverplichting blijft na beëindiging van de professionele relatie bestaan.

Het beroepsgeheim is niet absoluut.

Er zijn situaties waarin de ggz-professional zijn beroepsgeheim mag (bij toestemming van u als cliënt) en moet (wanneer er sprake is van een reëel gevaar voor uzelf of andere personen, of wanneer er sprake is van een wettelijke verplichting of  rechterlijk bevel) doorbreken.

Wij proberen in de zorg zo goed mogelijk te voldoen aan uw wensen en verwachtingen.

Bent u toch ontevreden, bespreek dit dan eerst met uw behandelaar.

Mocht u er samen niet uitkomen kan er een gesprek worden ingepland met uw regiebehandelaar. Vaak leidt een gesprek tot een oplossing. Kan de hulpverlener of zijn/haar leidinggevende uw onvrede niet wegnemen?

Dan kunt u uw klacht bespreken met de onafhankelijke klachtenfunctionaris.
Meer informatie hierover kunt op de website vinden in het kwaliteitsstatuut.