Links


 Start

 Wat

 Hoe

 Wie

 Waar

Privacy verklaring

Aanmelden

  Contact informatie   Geestbrugweg 107

   2281 CJ Rijswijk

   tel: 070 514 2414

Meer contact

  Lidmaatschappen


   LvE

   ROEP

   NVRG

   psycholoogdirect.nl

   vereniging EMDR

   NVVP

PSYCHOLOGENPRAKTIJK

Design by Conuco Design
Start

HOE

VOLWASSENEN en KINDEREN


Methode:

We werken met Evidence based zorgprogramma’s. Voor Jeugd en Volwassenen.


E-health

Wij bieden verschillende e-health module aan via therapieland , zoals module Depressie, angst en paniek, mindfulness, ontspanning, burnout, mindfulness in Turks en pools en voor kinderen.

Adhd, eenzaamheid, lekker slapen, zelfbeeld, peikeren, omgaan met emoties, rouw, zelf-compassie en fobieen , terugvalpreventie.
Voor:  (verzekerde zorg)Wij bieden daarnaast ook : (niet verzekerde zorg)

Cogmed

Relatieproblemen

Echtscheidingsbegeleiding

Burn-out begeleiding
Voor kinderen diagnostiek bij vermoeden van:
Problematiek bij kinderen:Verwijscriteria

Procedure rond de verwijzing en contact met de huisarts


U kunt uzelf aanmelden en dan dient u een verwijzing te regelen met uw huisarts.

Vaak zult u al bij de huisarts geweest zijn en heeft hij/zij  u naar ons verwezen.

Na de intake brengen we de huisarts op de hoogte dat u bij ons bent aangekomen en dat er een intake is geweest en de behandeling is gestart.

De huisarts heeft ingeschat of u een basis /korter durende traject nodig heeft of een specialistisch traject.

Als na de intake blijkt dat de behandelaar dat anders inschat is hierover met  u toestemming overleg met de huisarts. Mocht het nodig zijn,  hebben we tijdens de behandeling contact met de huisarts.

Als de behandeling is afgerond melden we dat weer aan de huisarts.

Met een aantal huisartsen praktijken hebben we een samenwerkingsverband. Dat houdt in dat we meerdere keren per jaar overleg hebben over de verwijzingen.  Dit gebeurt alleen als u hierover toestemming heeft gegeven.Samenwerkingsverband


In de praktijk van dr Moser hebben wij een poh-er gedetacheerd.

Rechten van de clientRechten van u

U heeft de eerste stap gezet in het werken aan een oplossing voor uw psychische problemen. AGO is u met een breed scala aan hulpverlening graag van dienst. Hieronder geven wij uitleg over uw rechten.

Recht op hulp

Iedereen heeft recht op hulp bij psychische problemen. Voorwaarde is wel dat AGO daarvoor de aangewezen zorginstelling is. Voor elke behandeling geven wij aan of er een indicatie is voor de zorg. Met andere woorden: is de hulp van  AGO aan de orde? Dit is van belang voor uw zorgverzekeraar of de gemeente.

Recht op informatie

Als u gebruik maakt van onze diensten, dan heeft u recht op informatie over alle aspecten van de hulpverlening. Onze hulpverleners doen hun best op al uw vragen een goed antwoord te geven. Denk aan vragen over de gang van zaken bij AGO,  wensen die u heeft over inbreng in de behandeling, afspraken die AGO heeft gemaakt over privacy en mogelijkheden voor het indienen van een klacht.

Recht op zelfbeschikking

U heeft er recht op dat elke medewerker met u bespreekt wat in de hulpverlening mogelijk is, wat er verder gebeurt en wat dit voor u betekent. De keuze is altijd aan u of u met de hulpverlening wilt doorgaan. Het is mogelijk een second opinion aan te vragen, binnen of buiten AGO.

Recht op bescherming / privacy

Wat u met een hulpverlener of medewerker bespreekt valt onder de geheimhoudingsplicht. AGO gaat zorgvuldig om met uw behandelgegevens. Wij mogen zonder uw toestemming geen informatie aan anderen geven over uw behandeling. Dus ook niet aan de huisarts, medisch specialist of zorgverzekeraar. Deze regels zijn vastgelegd in het privacyreglement.

Privacy bij kinderen en jeugd

De gemeente (of de zorgverzekeraar bij kinderen boven de 18 jaar) financiert de behandeling. Daarvoor verstrekken we de volgende gegevens: de hoofddiagnose, de omvang van de geleverde zorg en de hoofdbehandelaar. U kunt hiertegen bezwaar maken

Recht op inzage en aanvulling van dossier

U heeft het recht uw dossier op elk moment in te zien. Op uw verzoek kan het dossier vernietigd worden zodra de hulpverlening eindigt. AGO bewaart uw behandelplan in een elektronisch patiëntendossier en we hebben (nog) een papieren dossier. Deze dossiers bewaren wij 15 jaar na afsluiting van de behandeling. Daarna worden ze vernietigd.

Voorkeur voor hulpverlener

Bij aanmelding heeft u het recht een voorkeur uit te spreken voor het geslacht van de hulpverlener. Het is mogelijk om in overleg van hulpverlener te wisselen als daar een aanleiding voor is. Als u in een latere fase terugkomt voor een nieuwe behandeling of vervolgbehandeling, bekijken wij of u bij uw vertrouwde behandelaar terecht kunt.

Incidenten melden

U heeft het recht incidenten of onveilige situaties waar u getuige van bent geweest, te melden. Uw hulpverlener kan de melding aankaarten bij de juiste persoon binnen AGO

Seksueel misbruik

Seksuele handelingen door een hulpverlener zijn in alle gevallen ontoelaatbaar en strafbaar. In het uitzonderlijke geval dat het voorkomt, kunt u dit aan de beroepsvereniging melden. NIP

Agressief gedrag

Agressief gedrag tegen medewerkers is ontoelaatbaar. Bij elke vorm van geweld doet AGO aangifte bij de politie. Voor eventuele schade is de veroorzaker verantwoordelijk.

Identificatieplicht

Ontvangt u zorg van AGO? Dan moet u zich kunnen legitimeren. Alleen dan kunnen wij de zorgkosten declareren bij de zorgverzekeraar. De legitimatieplicht geldt voor iedereen, ook voor kinderen en jeugd. U kunt zich identificeren bij een zorgverlener met een geldig Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument

Als u niet tevreden bent

Als u niet tevreden bent over onze hulpverlening, dan horen wij dat graag. Het is belangrijk deze onvrede te melden, zodat wij kunnen werken aan een goede oplossing. Zo helpt u onze hulp- en dienstverlening te verbeteren.

Bespreekbaar maken

Uw hulpverlener staat open voor uw wensen en kritiek. Bent u het niet eens met de gang van zaken, vertel het uw hulpverlener. Zo kunnen wij direct werken aan het oplossen van het probleem.

Regiebehandelaar in de rol van klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris is er als u de onvrede niet met een hulpverlener kunt bespreken. Of wanneer de hulpverlener uw klacht niet goed heeft kunnen oplossen.

Dit verwachten we van u:

Als u verhinderd bent

Wij verzoeken u om uw afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen als u verhinderd bent. U voorkomt zo dat wij u de kosten van de afspraak in rekening brengen. Deze worden door uw verzekeraar niet vergoed. Als u twee keer niet bent verschenen op een afspraak zonder deze 24 uur van te voren te hebben afgezegd, sluiten wij uw dossier.


Legitimeren

U bent verplicht om zich bij het eerste bezoek aan AGO te legitimeren. Wij vragen u dan ook een geldig identiteitsbewijs mee te nemen naar uw eerste afspraak.